ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

 1. Klant: degene met wie Charming Couture een overeenkomst is aangegaan.
 2. Partijen: Charming Couture en de klant samen.
 3. Consument: een klant die tevens een individu is en als privé persoon handelt.
 4. Dag: kalenderdag
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Identiteit van de ondernemer

 1. Statutaire naam: Charming Couture.
 2. Vestigingsadres: Van Leeuwenhoeklaan 14, 8024 DR Zwolle, Nederland (let op géén bezoekadres en géén retouradres!).
 3. E-mailadres: info@charmingcouture.nl
 4. Telefoonnummer: +31(0)6 82 38 50 48.
 5. KvK-nummer: 76517209.
 6. BTW-identificatienummer: NL003097132B96.
 7. Bankrekeningnummer: NL77INGB0009574959.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten, diensten en leveringen van producten namens Charming Couture en/of in opdracht van Charming Couture.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Indien men een bestelling plaatst bij Charming Couture gaat men hiermee akkoord met deze algemene leveringsvoorwaarden. Zonder akkoord is er geen sprake van een bestelling dan wel levering.

Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Charming Couture is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Charming Couture gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Charming Couture niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Charming Couture kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder: 
 • de prijs inclusief eventuele belastingen; 
 • de eventuele kosten van verzending; 
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Charming Couture in de webshop hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Charming Couture hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan Charming Couture te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Charming Couture niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoel in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. Kortingscodes kunnen niet met terugwerkende kracht toegepast worden. Deze dienen tijdens het afrekenproces ingevoerd te worden, het kortingsbedrag wordt dan direct zichtbaar.

Werkwijze bestellen

 1. Wanneer men in één van de categorieën in de webshop een product heeft gevonden wat men zou willen kopen, dan klikt men op de knop: 'In winkelmandje'. Hierdoor wordt het product in het winkelmandje (rechtsboven) geplaatst. Op het winkelmandje komt nu een nummer te staan. Dat is het aantal producten wat men in het winkelmandje heeft geplaatst. Wanneer men op het winkelmandje klikt ziet men de producten die men heeft geselecteerd, inclusief een berekening van de verzendkosten. Door onderaan de pagina te accorderen, gaat men door naar de volgende stap. Hier wordt gevraagd om de persoonlijke gegevens in te vullen t.b.v. het betaalproces en de verzending.
 2. Charming Couture vindt persoonsgegevens van haar klanten heel belangrijk, daarom zullen deze gegevens nooit voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor het betalen en verzending van de bestelling en eigen administratie. Persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Men ontvangt ook alleen de nieuwsbrief indien men daarvoor zichzelf heeft aangemeld.

 

Betalingen

Betalen kan op verschillende manieren:

 • middels een iDeal betaling via de eigen bank in Nederland (uitvoerder Mollie zal op uw afschrift staan)
 • middels handmatige bankoverschrijving naar de bankrekening van Charming Couture
 • middels een Bancontact betaling via de eigen bank in België (voor de klanten uit België, uitvoerder Mollie zal op uw afschrift staan).
 • middels Paypal (hiermee kunnen ook creditcard betalingen worden verricht)
 • middels een Charming Couture cadeaubon
 1. Bij een betaling via iDeal, Bancontact, PayPal en cadeaubon worden de producten direct verzendklaar gemaakt en zo spoedig mogelijk verzonden, afhankelijk van het tijdstip van betaling. 
 2. Bij een handmatige bankoverschrijving worden de gewenste producten voor de consument gereserveerd, totdat het te betalen bedrag op de rekening van Charming Couture staat. Houd er rekening mee dat dit enkele dagen kan duren voordat het bedrag op de rekening van Charming Couture is bijgeschreven. Zodra het geld op de rekening van Charming Couture is bijgeschreven, zullen de producten zo spoedig mogelijk worden verzonden.
 3. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen bij betaling middels overschrijving  te worden voldaan binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Charming Couture te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft Charming Couture behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Charming Couture, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van (online) bestelde producten vindt plaats op het door de klant gegeven adres.
 4. Indien een bestelling buiten de Europese Unie wordt geleverd, kunnen er bijkomstige importkosten en lokale belastingen opgelegd worden die de consument dient te betalen wanneer de goederen in ontvangst worden genomen. De regels hiervoor verschillen per land. Iedere lokale overheid bepaalt de precieze invoerrechten en douanekosten.
 5. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Charming Couture het recht om zijn verplichting op te schorten tot dat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 6. Bij te late betalingen is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de consument een verlate levering niet aan Charming Couture kan tegenwerpen.
 7. In het geval dat bestelde producten onverwacht niet voorradig blijken, wordt de consument z.s.m. geïnformeerd per e-mail of telefoon.
  In dat geval biedt Charming Couture 3 mogelijkheden aan, uit welke de consument vrij is te kiezen:
 • Andere producten ontvangen in plaats van de missende artikelen
 • Wachten totdat de missende producten worden geleverd
 • Creditering van de missende producten

Levertijd

 1. Indien voorradig zullen de producten met 2-3 werkdagen worden verstuurd, met uitzondering van maatwerk.
 2. De levertijd van maatwerk kan verschillen, gemiddeld is de verwerkingstijd van maatwerk 10 werkdagen, exclusief de verzendtijd. Neem voor een indicatie van de actuele levertijd contact op met Charming Couture op info@charmingcouture.nl  met benoeming van het te leveren maatwerk. 
 3. De door Charming Couture opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinden of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De levertijd vangt aan op het moment dat de consument het elektronische bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Charming Couture.
 5. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Charming Couture niet binnen 30 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De consument dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Verpakking en verzending

 1. Wanneer er aan de betaalverplichting is voldaan zal Charming Couture de bestelling zo snel mogelijk verzenden. Afhankelijk van de grootte van de bestelling zal dit met brievenbuspost of pakketpost zijn. Dit staat aangegeven zodra er een product in het winkelmandje is geplaatst. Per e-mail wordt er een track&trace code verzonden voor zowel de brievenbuspost als de pakketpost. Indien voorradig wordt iedere bestelling binnen 2-3 werkdagen ter bezorging aangeboden bij de vervoerder.
 2. Er kan voor verzending gekozen worden voor aflevering op het huisadres en voor aflevering naar afhaalpunten.
 3. Bij bezorging naar afhaalpunten dient de consument te controleren of de gekozen verzendmethode beschikbaar is en correspondeert met het gekozen adres (voorbeeld: bij gekozen verzendmethode PostNL, dan een afhaalpunt van PostNL selecteren).
 4. Binnen Nederland wordt er verzonden met de vervoerder PostNL. PostNL hanteert een bezorgtijd van gemiddeld 1-2 werkdagen. 
 5. Naar België en Duitsland wordt er verzonden met de vervoerder DPD. DPD hanteert een levertijd binnen Europa van gemiddeld 2-5 werkdagen. 
 6. Verzending buiten Europa gaat in overleg. De kosten zullen afwijken van de verzendkosten binnen Europa. Stuur hiervoor ons een e-mail op info@charmingcouture.nl voor een kostenraming van de verzendkosten en de geschatte verzendtijd.
 7. Na het aanbieden van de bestelling voor verzending aan de vervoerder heeft Charming Couture geen invloed op de bezorging ervan en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele vertraging van de verzendpartij.
 8. De verzendkosten worden aangegeven zodra er een product in het winkelmandje zit. De kosten voor brievenbuspost binnen Nederland bedragen € 4,50, de kosten voor pakketpost binnen Nederland bedragen € 7,50. De kosten voor brievenbuspost naar België en Duitsland bedragen €8,00, de kosten voor pakketpost naar België en Duitsland bedragen €9,50.
 9. De kosten voor verzending buiten Nederland maar binnen Europa worden aangegeven na het invoeren van de adresgegevens.
 10. Bij een te kleine brievenbus kan het voorkomen dat de bestelling bij verzending als brievenbuspost niet afgeleverd kan worden. Is uw brievenbus smaller dan 26,5 cm kies dan voor een ander afleveradres of het ophalen bij een servicepunt.
 11. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot het in rekening brengen van extra kosten.
 12. Levering naar afhaalpunten is in sommige gevallen i.v.m. vakantiesluiting niet mogelijk. DPD en PostNL hebben geen actuele lijst van de locaties die wel geopend zijn voor het aannemen van pakketten. De consument dient vooraf te controleren of het gewenste afhaalpunt geopend is. Mocht het gekozen afhaalpunt niet geopend zijn dan is het risico en zijn de extra retourkosten voor de consument.
 13. Alle producten van Charming Couture worden zorgvuldig gemaakt, voor verzending gecontroleerd en met zorg verpakt waarna zij aangeboden worden aan de vervoerders. 
 14. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de consument, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Charming Couture niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 15. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer schriftelijk te melden bij Charming Couture, bij gebreke waarvan Charming Couture niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie

 1. De aangeboden producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Charming Couture biedt 1 maand degressieve garantie na aankoop van het product. Bij sporen van niet normaal/ zorgvuldig gebruik vervalt het recht op garantie dan wel aansprakelijkheid.
 3. Charming Couture werkt veelal met natuurlijke producten. Deze kunnen door belasting en overbelasting werken en scheuren. Hierop kan Charming Couture geen garantie geven omdat er sprake is van een natuurproduct.
 4. De producten zijn niet per stuk getest en gebruik is voor risico van de consument.
 5. Indien men een ernstig beschadigde levering ontvangt waardoor het verpakte product schade heeft opgelopen, dan dient men dit, naast aan de vervoerende partij, binnen 48 uur aan Charming Couture te laten weten middels een e-mail aan info@charmingcouture.nl . Er zal een afspraak gemaakt worden over het retourneren/ vervangen. Mocht men Charming Couture te laat inlichten over de vervoerschade, dan vervalt het recht op garantie.
 6. Charming Couture is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 7. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Charming Couture en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Maatwerk producten

 1. Een aantal producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie(s) gemaakt. Het herroepingsrecht en de mogelijkheid tot ruilen is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
 2. Charming Couture is niet aansprakelijk voor door uzelf gemaakte meetfouten en/of spelfouten, eventuele vermakingskosten dan wel vervangingskosten zijn voor eigen rekening. 
 3. Om schade en teleurstelling te voorkomen dient men de juiste maat te bestellen en de juiste gegevens door te geven in het geval van gegraveerde items. 
 4. Wanneer er producten worden besteld in combinatie met maatwerkproducten komen enkel de producten die geen maatwerk betreffen in aanmerking voor retour of ruilen. Wanneer men de bestelling wat geen maatwerk betreft zou willen retourneren wordt het orderbedrag minus de kosten voor het maatwerkproduct en bijbehorende verzendkosten gecrediteerd.
 5. Gratis verzending vanaf een bepaald orderbedrag is niet van toepassing op maatwerk producten of bestellingen gecombineerd met maatwerk producten.
 6. Maatwerk producten komen niet in aanmerking voor kortingsacties, tenzij nadrukkelijk aangegeven.

Ruilen

 1. De consument kan de ongebruikte en ongedragen producten ruilen tegen een ander product (artikelen op maat uitgezonderd, zie ook 'Herroepingsrecht'). De verzendkosten worden niet vergoed, deze zijn voor rekening van de consument, evenals het risico van het verzenden.
 2. Er dient van te voren schriftelijk gemeld te worden via info@charmingcouture.nl  welke artikelen geruild dienen te worden. De consument ontvangt vervolgens per e-mail het retouradres om de artikelen te kunnen ruilen.
 3. De producten dienen ongebruikt, goed verpakt in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd te zijn. Let er goed op dat de te ruilen producten schoon, haarvrij en geurvrij zijn. Charming Couture is niet verantwoordelijk voor de verpakking en verzending van het product. Mochten de nieuwe verzendkosten hoger uitvallen doordat het om te ruilen product groter/zwaarder is, dan zijn deze extra kosten voor de consument.
 4. Goederen die retour gezonden worden om geruild te worden voor een ander product dienen voorzien te zijn van naam, adresgegevens en het factuurnummer van de klant. Zonder al deze gegevens kan een retour niet in behandeling worden genomen.
 5. Op het geruilde product wordt geen nieuw herroepingsrecht verworven, omdat het geen nieuwe koop op afstand betreft.

Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • Het product niet gebruikt is. Let er hierbij op dat de te retourneren producten schoon, haarvrij en geurvrij zijn. Mocht er bij de ontvangst van de te retourneren artikelen worden ontdekt dat hier niet aan is voldaan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor de consument. Indien er niet aan deze voorwaarde is voldaan kan dit resulteren in het niet crediteren van het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten.
 • Mocht er worden ontdekt dat er zich parasieten voordoen op de geretourneerde artikelen dan wordt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten niet gecrediteerd.
 • Het retour vooraf schriftelijk is gemeld aan Charming Couture op info@charmingcouture.nl en men het retouradres per e-mail heeft ontvangen.
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat gemaakt is of aangepast.
 • Het geen gepersonaliseerde producten/ producten op maat betreft, hierop is het herroepingsrecht niet van toepassing en tevens kunnen gepersonaliseerde producten/ producten op maat niet worden geruild. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele nieuwstaat en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden, conform de door Charming Couture verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht schriftelijk kenbaar maken via: info@charmingcouture.nl
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren in - indien redelijkerwijze mogelijk - de originele verpakking en met zorg ingepakt aan Charming Couture, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De ondernemer zal zorg dragen voor het terugstorten van het te retourneren bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen, mits de artikelen in goede staat en binnen de gestelde termijn retour zijn ontvangen.
 6. De kosten en het risico voor retourneren zijn geheel voor de consument.
 7. Retourzendingen die niet zorgvuldig zijn verpakt / beschadigd kunnen wij helaas niet crediteren.
 8. Retourzendingen dienen voorzien te zijn van naam, adresgegevens en het factuurnummer van de consument. Indien (één van) deze gegevens ontbreken kan de retourzending helaas niet worden verwerkt.
 9. Indien de producten toch gebruikt blijken te zijn, wordt er een schappelijke waardevermindering in rekening gebracht op het te crediteren bedrag. Dit kan resulteren in het niet crediteren van het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten.
 10. Gepersonaliseerde producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie(s) gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
 11. Indien men de voor retour aangeboden producten (deels) heeft betaald met een cadeaubon dan wordt er een nieuwe cadeaubon toegezonden. Er wordt geen bedrag gecrediteerd op de bankrekening van de consument, daar cadeaubonnen niet inwisselbaar zijn voor geld.
 12. Retourzendingen ontvangen na schriftelijke aanmelding het retouradres, daar het vestigingsadres geen permanente mogelijkheid heeft tot het aannemen van pakketten.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Charming Couture blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Charming Couture op grond van wat voor met Charming Couture gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Charming Couture zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
 4. Indien Charming Couture een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Charming Couture het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Op alle producten, ontwerpen, teksten en ideeën vervaardigd voor en door Charming Couture rust het auteursrecht.
 2. Alle producten, ontwerpen, teksten en ideeën vervaardigd voor en door Charming Couture zijn en blijven in eigendom van Charming Couture voor onbepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk nadrukkelijk overeengekomen.
 3. Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten en het auteursrecht heeft Charming Couture het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen voor elke dag dat deze inbreuk blijkt. Indien de werkelijke schade hoger zou uitvallen dan kan dit hogere bedrag eveneens worden gevorderd.

Klachten

 1. De klant dient een door Charming Couture geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Consumenten dienen Charming Couture uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen op info@charmingcouture.nl .
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Charming Couture in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op de overeenkomst tussen de partijen
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Charming Couture gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dat zijn overeengekomen.
 6. De bij Charming Couture ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 7. We hopen uiteraard dat bovenstaande nooit nodig zal zijn aangezien we kwalitatieve producten verkopen en altijd streven naar excellente service. Mocht de situatie zich toch voordoen dan hopen wij er samen met jou uit te komen, zonder hulp van derden.
 8. Leidt het bovenstaande niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Voor consumenten in de EU is het ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Charming Couture.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Charming Couture ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid

 1. Bij het niet volgen van de onderhoudsvoorschriften kan Charming Couture niet aansprakelijk worden gesteld, cq worden klachten ongegrond verklaard.
 2. Charming Couture is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 3. De inhoud van de website is zorgvuldig samengesteld. Charming Couture kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor niet juiste en/of onvolledige informatie.
 4. Indien onopzettelijk door typ, –zet –of drukfouten verkeerde prijsinformatie op de website is vermeld zal deze zo spoedig mogelijk worden aangepast. Ook op al gedane bestellingen kunnen prijswijzigingen als gevolg van bovenstaande worden doorgevoerd, indien de bestelling nog niet verzonden is. Desgewenst mag de klant vanwege bovenstaande prijswijziging de gedane bestelling kosteloos annuleren.
 5. Bij druk – en zetfouten is Charming Couture niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 
 6. De door Charming Couture opgegeven adviezen zijn indicatief en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Deze adviezen geven de consument geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Charming Couture doet er alles aan om een zo goed mogelijk product te leveren. Echter blijven dieren en kinderen onvoorspelbaar en dienen huisdiereigenaren cq. ouders altijd toezicht te houden tijdens het gebruik van onze artikelen. Charming Couture kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen met betrekking tot onze artikelen.
 8. Al onze producten zijn handgemaakt, hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan met betrekking tot afwerking en formaat. Charming Couture kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
 9. Huisdiereigenaren cq. ouders moeten te allen tijde oplettend zijn op losse of losgeraakte onderdelen aan de producten, om zo hun dier/ kind te beschermen tegen mogelijke ongevallen. Charming Couture kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen met betrekking tot onze artikelen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Charming Couture een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Charming Couture verschuldigd zijn.

Overmacht

 1. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Charming Couture 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Charming Couture er weer aan kan voldoen.
 2. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 3. Charming Couture is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, pandemieën, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in het vervoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Charming Couture alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

Wijzigingen van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijft om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Charming Couture is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Charming Couture zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke instemming van Charming Couture.

Privacy

 1. Persoonsgegevens worden enkel opgenomen in het klantenbestand van Charming Couture en zullen niet voor commerciële doelstellingen beschikbaar gesteld worden aan derden.
 2. Producten (foto’s van) kunnen voor reclame doeleinden gebruikt worden. Hiervoor geeft u automatisch toestemming bij het plaatsen van een bestelling van een product en producten op maat.
 3. Van elk product ontvangen wij graag foto's van klanten voor onze portfolio. Sommige van deze foto's plaatsen wij op onze website en/of social media. Indien u hiertegen bezwaar heeft horen wij dit graag vooraf schriftelijk van u. Uw foto wordt dan niet geplaatst.
 4. Charming Couture neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien men de indruk heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.
 5. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina (Privacypolicy en AVG) vindt u echter altijd de meest recente versie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is buiten Nederland.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Charming Couture is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

 

Opgemaakt te Zwolle op 01-12-2019, laatst gewijzigd: 01 januari 2023